ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2566
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2566
เดือนที่ปฏิบัติงานโครงการ คนไข้ (ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
ตุลาคม 2022 78 99
พฤศจิกายน 2022 398 495
ธันวาคม 2022 292 365
มกราคม 2023 241 281
กุมภาพันธ์ 2023 518 647
มีนาคม 2023 306 391
เมษายน 2023 207 267
พฤษภาคม 2023 439 530
มิถุนายน 2023 386 471
กรกฏาคม 2023 346 385
สิงหาคม 2023 326 473
กันยายน 2023 210 289
รวม 3,747 4,693