ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2565
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2565
ประเภทผู้มารับบริการ คนไข้ (ราย)
ทหาร 35
ลูกจ้าง 2
ครอบครัวทหาร -
พลเรือน 83
รวม 120
กราฟสถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2565
สถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2565
การรักษา จำนวนการรักษา (ครั้ง) จำนวนการรักษา (ซี่/ด้าน/Sectant)
อุดฟันด้วยอมัลกัม - - / - (ซี่/ด้าน)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 21 23 / 32 (ซี่/ด้าน)
ถอนฟัน 4 4 (ซี่)
ขูดหินปูน 93 - (Sectant)
อื่น ๆ 29
รวม 147