ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2565
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2565
ประเภทผู้มารับบริการ คนไข้ (ราย)
ทหาร 26
ลูกจ้าง -
ครอบครัวทหาร 1
พลเรือน 76
รวม 103
กราฟสถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2565
สถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2565
การรักษา จำนวนการรักษา (ครั้ง) จำนวนการรักษา (ซี่/ด้าน/Sectant)
อุดฟันด้วยอมัลกัม - - / - (ซี่/ด้าน)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 30 38 / 50 (ซี่/ด้าน)
ถอนฟัน - - (ซี่)
ขูดหินปูน 74 - (Sectant)
อื่น ๆ 30
รวม 134