ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565
ประเภทผู้มารับบริการ คนไข้ (ราย)
ทหาร 62
ลูกจ้าง 58
ครอบครัวทหาร 35
พลเรือน 4
รวม 159
กราฟสถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565
สถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565
การรักษา จำนวนการรักษา (ครั้ง) จำนวนการรักษา (ซี่/ด้าน/Sectant)
อุดฟันด้วยอมัลกัม - - / - (ซี่/ด้าน)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน - - / - (ซี่/ด้าน)
ถอนฟัน 21 21 (ซี่)
ขูดหินปูน 133 - (Sectant)
อื่น ๆ 29
รวม 183