ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565
ประเภทผู้มารับบริการ คนไข้ (ราย)
ทหาร 18
ลูกจ้าง -
ครอบครัวทหาร 8
พลเรือน 20
รวม 46
กราฟสถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565
สถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565
การรักษา จำนวนการรักษา (ครั้ง) จำนวนการรักษา (ซี่/ด้าน/Sectant)
อุดฟันด้วยอมัลกัม - - / - (ซี่/ด้าน)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน - - / - (ซี่/ด้าน)
ถอนฟัน 11 12 (ซี่)
ขูดหินปูน 33 - (Sectant)
อื่น ๆ 13
รวม 57