ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565
ประเภทผู้มารับบริการ คนไข้ (ราย)
ทหาร 227
ลูกจ้าง 46
ครอบครัวทหาร 56
พลเรือน -
รวม 329
กราฟสถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565
สถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565
การรักษา จำนวนการรักษา (ครั้ง) จำนวนการรักษา (ซี่/ด้าน/Sectant)
อุดฟันด้วยอมัลกัม - - / - (ซี่/ด้าน)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 75 60 / 86 (ซี่/ด้าน)
ถอนฟัน 2 2 (ซี่)
ขูดหินปูน 260 - (Sectant)
อื่น ๆ 82
รวม 419