ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2565
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2565
ประเภทผู้มารับบริการ คนไข้ (ราย)
ทหาร 77
ลูกจ้าง 5
ครอบครัวทหาร 9
พลเรือน 83
รวม 174
กราฟสถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2565
สถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2565
การรักษา จำนวนการรักษา (ครั้ง) จำนวนการรักษา (ซี่/ด้าน/Sectant)
อุดฟันด้วยอมัลกัม - - / - (ซี่/ด้าน)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 37 48 / 64 (ซี่/ด้าน)
ถอนฟัน 6 6 (ซี่)
ขูดหินปูน 170 - (Sectant)
อื่น ๆ 48
รวม 261