ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2565
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2565
ประเภทผู้มารับบริการ คนไข้ (ราย)
ทหาร 90
ลูกจ้าง 4
ครอบครัวทหาร -
พลเรือน 26
รวม 120
กราฟสถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2565
สถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2565
การรักษา จำนวนการรักษา (ครั้ง) จำนวนการรักษา (ซี่/ด้าน/Sectant)
อุดฟันด้วยอมัลกัม - - / - (ซี่/ด้าน)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 29 36 / 54 (ซี่/ด้าน)
ถอนฟัน 1 1 (ซี่)
ขูดหินปูน 90 - (Sectant)
อื่น ๆ 31
รวม 151