ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2566
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2566
ประเภทผู้มารับบริการ คนไข้ (ราย)
ทหาร 122
ลูกจ้าง 92
ครอบครัวทหาร 27
พลเรือน -
รวม 241
กราฟสถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2566
สถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2566
การรักษา จำนวนการรักษา (ครั้ง) จำนวนการรักษา (ซี่/ด้าน/Sectant)
อุดฟันด้วยอมัลกัม 1 1 / 3 (ซี่/ด้าน)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 38 45 / 75 (ซี่/ด้าน)
ถอนฟัน 12 13 (ซี่)
ขูดหินปูน 186 - (Sectant)
อื่น ๆ 44
รวม 281