ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2566
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2566
ประเภทผู้มารับบริการ คนไข้ (ราย)
ทหาร 95
ลูกจ้าง 6
ครอบครัวทหาร 83
พลเรือน 152
รวม 336
กราฟสถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2566
สถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2566
การรักษา จำนวนการรักษา (ครั้ง) จำนวนการรักษา (ซี่/ด้าน/Sectant)
อุดฟันด้วยอมัลกัม - - / - (ซี่/ด้าน)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 63 72 / 102 (ซี่/ด้าน)
ถอนฟัน 13 19 (ซี่)
ขูดหินปูน 244 - (Sectant)
อื่น ๆ 81
รวม 401