ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2566
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2566
ประเภทผู้มารับบริการ คนไข้ (ราย)
ทหาร 17
ลูกจ้าง 57
ครอบครัวทหาร 2
พลเรือน 134
รวม 210
กราฟสถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2566
สถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2566
การรักษา จำนวนการรักษา (ครั้ง) จำนวนการรักษา (ซี่/ด้าน/Sectant)
อุดฟันด้วยอมัลกัม 3 4 / 5 (ซี่/ด้าน)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 57 110 / 139 (ซี่/ด้าน)
ถอนฟัน 9 3 (ซี่)
ขูดหินปูน 146 - (Sectant)
อื่น ๆ 74
รวม 289