ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2566
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2566
ประเภทผู้มารับบริการ คนไข้ (ราย)
ทหาร 111
ลูกจ้าง 12
ครอบครัวทหาร 25
พลเรือน 47
รวม 195
กราฟสถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2566
สถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2566
การรักษา จำนวนการรักษา (ครั้ง) จำนวนการรักษา (ซี่/ด้าน/Sectant)
อุดฟันด้วยอมัลกัม 2 2 / 4 (ซี่/ด้าน)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 39 46 / 71 (ซี่/ด้าน)
ถอนฟัน 13 16 (ซี่)
ขูดหินปูน 140 - (Sectant)
อื่น ๆ 63
รวม 257