ประเภทของผู้รับบริการ สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 รวม
ประเภท ก1 - - - - - 0
ประเภท ก2 - - - - - 0
ประเภท ข1 - - - - - 0
ประเภท ข2 - - - - - 0
ประเภท ค1 - - - - - 0
ประเภท ค2 - - - - - 0
รวม 0 0 0 0 0 0