สัปดาห์ ผู้มารับบริการ(ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
สัปดาห์ที่ 1 24 34
สัปดาห์ที่ 2 63 102
สัปดาห์ที่ 3 51 88
สัปดาห์ที่ 4 70 114
สัปดาห์ที่ 5 - -
รวม 208 338