สัปดาห์ ผู้มารับบริการ(ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
สัปดาห์ที่ 1 10 17
สัปดาห์ที่ 2 47 87
สัปดาห์ที่ 3 - -
สัปดาห์ที่ 4 - -
สัปดาห์ที่ 5 - -
รวม 57 104