ประเภทการรักษา สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 รวม
ตรวจ 9 25 18 25 - 77
รักษาจ่ายยา - - - - - 0
ขูดหินปูน 11 27 19 24 - 81
อุดฟัน 5 21 15 30 - 71
ถอนฟัน 1 7 7 2 - 17
ศัลยกรรมช่องปาก - 5 3 - - 8
รักษาปริทันต์ 2 10 10 11 - 33
รักษารากฟัน - - 3 1 - 4
ทันตกรรมเด็ก - - 3 - - 3
เอ็กซเรย์ฟัน 6 6 4 17 - 33
ทันตกรรมรากเทียม - - - - - 0
เวชศาสตร์ช่องปาก - - - - - 0
ทันตกรรมบดเคี้ยว - - - - - 0
จัดฟัน - - 4 2 - 6
ใส่ฟัน - 1 2 2 - 5
อื่นๆ - - - - - 0
รวม 34 102 88 114 0 338