ประเภทการรักษา สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 รวม
ตรวจ 3 15 - - - 18
รักษาจ่ายยา - - - - - 0
ขูดหินปูน 4 15 - - - 19
อุดฟัน 3 23 - - - 26
ถอนฟัน - 7 - - - 7
ศัลยกรรมช่องปาก - 2 - - - 2
รักษาปริทันต์ - 13 - - - 13
รักษารากฟัน - 1 - - - 1
ทันตกรรมเด็ก - - - - - 0
เอ็กซเรย์ฟัน 4 11 - - - 15
ทันตกรรมรากเทียม - - - - - 0
เวชศาสตร์ช่องปาก - - - - - 0
ทันตกรรมบดเคี้ยว - - - - - 0
จัดฟัน 3 - - - - 3
ใส่ฟัน - - - - - 0
อื่นๆ - - - - - 0
รวม 17 87 0 0 0 104