ประเภทของผู้รับบริการ สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 รวม
ประเภท ก1 7 18 16 18 - 59
ประเภท ก2 7 9 10 16 - 42
ประเภท ข1 - - - - - 0
ประเภท ข2 - - - - - 0
ประเภท ค1 5 11 12 14 - 42
ประเภท ค2 5 25 13 22 - 65
รวม 24 63 51 70 0 208