ประเภทของผู้รับบริการ สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 รวม
ประเภท ก1 2 13 - - - 15
ประเภท ก2 6 8 - - - 14
ประเภท ข1 - - - - - 0
ประเภท ข2 - - - - - 0
ประเภท ค1 1 7 - - - 8
ประเภท ค2 1 19 - - - 20
รวม 10 47 0 0 0 57