ประเภทการรักษา ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ตรวจ 5 6 12 - - - - - - - - - 23
รักษาจ่ายยา 8 19 12 - - - - - - - - - 39
ขูดหินปูน 6 5 13 - - - - - - - - - 24
อุดฟัน 8 25 20 - - - - - - - - - 53
ถอนฟัน 49 75 43 - - - - - - - - - 167
ศัลยกรรมช่องปาก 3 3 3 - - - - - - - - - 9
รักษาปริทันต์ 1 3 2 - - - - - - - - - 6
รักษารากฟัน 4 7 2 - - - - - - - - - 13
ทันตกรรมเด็ก 7 12 16 - - - - - - - - - 35
เอ็กซเรย์ฟัน 50 86 50 - - - - - - - - - 186
ทันตกรรมรากเทียม - - - - - - - - - - - - 0
เวชศาสตร์ช่องปาก - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมบดเคี้ยว - - - - - - - - - - - - 0
จัดฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ใส่ฟัน 1 2 1 - - - - - - - - - 4
อื่นๆ 19 14 8 - - - - - - - - - 41
รวม 161 257 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600