ประเภทของผู้รับบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ประเภท ก1 14 21 8 - - - - - - - - - 43
ประเภท ก2 21 26 26 - - - - - - - - - 73
ประเภท ข1 22 25 28 - - - - - - - - - 75
ประเภท ข2 - - 2 - - - - - - - - - 2
ประเภท ค1 29 36 40 - - - - - - - - - 105
ประเภท ค2 32 64 39 - - - - - - - - - 135
รวม 118 172 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433