เดือน ผู้มารับบริการ(ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
ตุลาคม 65 206
พฤศจิกายน 65 231
ธันวาคม 1,785 1,900
มกราคม 1,019 1,087
กุมภาพันธ์ 56 182
มีนาคม 98 303
เมษายน - -
พฤษภาคม - -
มิถุนายน - -
กรกฏาคม - -
สิงหาคม - -
กันยายน - -
รวม 3,088 3,909