ประเภทของผู้รับบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ประเภท ก1 11 4 572 264 4 9 - - - - - - 864
ประเภท ก2 6 5 1,168 8 12 15 - - - - - - 1,214
ประเภท ข1 3 9 12 726 4 14 - - - - - - 768
ประเภท ข2 - - - - - - - - - - - - 0
ประเภท ค1 5 9 10 2 5 9 - - - - - - 40
ประเภท ค2 40 38 23 19 31 51 - - - - - - 202
รวม 65 65 1,785 1,019 56 98 0 0 0 0 0 0 3,088