ประเภทการรักษา ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ตรวจ 965 2,103 2,220 - - - - - - - - - 5,288
รักษาจ่ายยา 36 41 48 - - - - - - - - - 125
ขูดหินปูน 63 94 109 - - - - - - - - - 266
อุดฟัน 158 311 346 - - - - - - - - - 815
ถอนฟัน 140 138 181 - - - - - - - - - 459
ศัลยกรรมช่องปาก 54 60 33 - - - - - - - - - 147
รักษาปริทันต์ 13 45 23 - - - - - - - - - 81
รักษารากฟัน 62 111 117 - - - - - - - - - 290
ทันตกรรมเด็ก 2 8 3 - - - - - - - - - 13
เอ็กซเรย์ฟัน 371 500 497 - - - - - - - - - 1,368
ทันตกรรมรากเทียม - - - - - - - - - - - - 0
เวชศาสตร์ช่องปาก - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมบดเคี้ยว - - - - - - - - - - - - 0
จัดฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ใส่ฟัน 44 39 40 - - - - - - - - - 123
อื่นๆ 14 83 67 - - - - - - - - - 164
รวม 1,922 3,533 3,684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,139