ประเภทของผู้รับบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ประเภท ก1 117 239 354 - - - - - - - - - 710
ประเภท ก2 158 1,127 1,351 - - - - - - - - - 2,636
ประเภท ข1 55 834 834 - - - - - - - - - 1,723
ประเภท ข2 - - - - - - - - - - - - 0
ประเภท ค1 217 123 145 - - - - - - - - - 485
ประเภท ค2 470 270 306 - - - - - - - - - 1,046
รวม 1,017 2,593 2,990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,600