เดือน ผู้มารับบริการ(ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
ตุลาคม 334 462
พฤศจิกายน 311 406
ธันวาคม 299 395
มกราคม - -
กุมภาพันธ์ - -
มีนาคม - -
เมษายน - -
พฤษภาคม - -
มิถุนายน - -
กรกฏาคม - -
สิงหาคม - -
กันยายน - -
รวม 944 1,263