ประเภทการรักษา ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ตรวจ 7 16 15 - - - - - - - - - 38
รักษาจ่ายยา 6 6 29 - - - - - - - - - 41
ขูดหินปูน 167 134 126 - - - - - - - - - 427
อุดฟัน 83 66 55 - - - - - - - - - 204
ถอนฟัน 93 96 71 - - - - - - - - - 260
ศัลยกรรมช่องปาก 18 20 30 - - - - - - - - - 68
รักษาปริทันต์ - - - - - - - - - - - - 0
รักษารากฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมเด็ก 2 3 7 - - - - - - - - - 12
เอ็กซเรย์ฟัน 67 31 30 - - - - - - - - - 128
ทันตกรรมรากเทียม - - - - - - - - - - - - 0
เวชศาสตร์ช่องปาก - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมบดเคี้ยว - - - - - - - - - - - - 0
จัดฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ใส่ฟัน - - - - - - - - - - - - 0
อื่นๆ 19 34 32 - - - - - - - - - 85
รวม 462 406 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,263