ประเภทของผู้รับบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ประเภท ก1 7 21 22 - - - - - - - - - 50
ประเภท ก2 22 34 37 - - - - - - - - - 93
ประเภท ข1 97 20 10 - - - - - - - - - 127
ประเภท ข2 - - - - - - - - - - - - 0
ประเภท ค1 4 12 7 - - - - - - - - - 23
ประเภท ค2 204 224 223 - - - - - - - - - 651
รวม 334 311 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 944