เดือน ผู้มารับบริการ(ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
ตุลาคม 299 405
พฤศจิกายน 368 506
ธันวาคม 317 381
มกราคม 306 396
กุมภาพันธ์ 279 394
มีนาคม 340 486
เมษายน 286 446
พฤษภาคม 392 518
มิถุนายน 310 507
กรกฏาคม 340 455
สิงหาคม 351 495
กันยายน 421 539
รวม 4,009 5,528