ประเภทการรักษา ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ตรวจ 10 45 19 28 64 30 20 27 75 12 8 59 397
รักษาจ่ายยา 37 45 23 15 12 7 12 2 16 5 7 10 191
ขูดหินปูน 135 152 125 126 136 153 143 151 127 157 184 171 1,760
อุดฟัน 68 83 76 68 26 101 65 97 94 79 81 101 939
ถอนฟัน 82 81 67 83 96 98 108 128 98 96 108 101 1,146
ศัลยกรรมช่องปาก 10 20 9 14 8 16 13 21 24 20 17 8 180
รักษาปริทันต์ 2 2 2 - - 1 - - - - - - 7
รักษารากฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมเด็ก 28 5 6 2 2 17 11 17 1 16 6 3 114
เอ็กซเรย์ฟัน 19 42 32 45 37 49 66 55 49 47 71 61 573
ทันตกรรมรากเทียม - - - - - - - - - - - - 0
เวชศาสตร์ช่องปาก - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมบดเคี้ยว - - - - - - - - - - - - 0
จัดฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ใส่ฟัน - - - - - - - - - - - - 0
อื่นๆ 14 31 22 15 13 14 8 20 23 23 13 25 221
รวม 405 506 381 396 394 486 446 518 507 455 495 539 5,528