ประเภทของผู้รับบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ประเภท ก1 6 13 11 7 16 13 7 10 12 8 13 9 125
ประเภท ก2 15 25 28 19 14 17 23 14 24 27 31 31 268
ประเภท ข1 16 19 7 47 21 23 12 12 29 21 23 26 256
ประเภท ข2 - - - - - - 1 - - - 1 10 12
ประเภท ค1 14 16 21 18 18 19 16 24 25 18 18 13 220
ประเภท ค2 248 295 250 215 210 268 227 332 220 266 265 332 3,128
รวม 299 368 317 306 279 340 286 392 310 340 351 421 4,009