เดือน ผู้มารับบริการ(ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
ตุลาคม 114 240
พฤศจิกายน 139 311
ธันวาคม 109 248
มกราคม 141 321
กุมภาพันธ์ 219 433
มีนาคม 210 346
เมษายน 134 278
พฤษภาคม 174 301
มิถุนายน 184 328
กรกฏาคม 162 348
สิงหาคม 184 346
กันยายน 171 460
รวม 1,941 3,960