ประเภทการรักษา ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ตรวจ 10 25 9 11 33 19 10 15 23 14 37 93 299
รักษาจ่ายยา 6 2 9 4 2 1 3 3 3 5 8 7 53
ขูดหินปูน 69 130 76 148 198 127 58 72 73 62 66 76 1,155
อุดฟัน 64 32 79 68 73 75 79 63 114 127 80 144 998
ถอนฟัน 40 71 31 41 75 67 79 88 70 75 63 58 758
ศัลยกรรมช่องปาก 4 7 7 5 9 7 - 5 5 5 12 12 78
รักษาปริทันต์ 3 1 2 2 1 - 1 4 - - 2 2 18
รักษารากฟัน 10 2 4 4 2 6 7 10 6 5 25 12 93
ทันตกรรมเด็ก 6 - 3 3 4 3 10 6 1 7 2 - 45
เอ็กซเรย์ฟัน 9 21 15 16 14 25 16 17 19 19 33 32 236
ทันตกรรมรากเทียม - - - - - - - - - - - - 0
เวชศาสตร์ช่องปาก - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมบดเคี้ยว 3 - - 2 - - - - - - 1 1 7
จัดฟัน - 2 - - - 2 - - - - - 2 6
ใส่ฟัน 16 18 13 17 22 14 15 17 14 29 17 20 212
อื่นๆ - - - - - - - 1 - - - 1 2
รวม 240 311 248 321 433 346 278 301 328 348 346 460 3,960