ประเภทของผู้รับบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ประเภท ก1 14 13 14 9 26 20 15 26 17 13 22 23 212
ประเภท ก2 29 36 30 41 79 78 25 49 49 37 43 43 539
ประเภท ข1 14 19 16 15 45 21 11 20 21 10 22 14 228
ประเภท ข2 - - - - - - - - - - - - 0
ประเภท ค1 24 12 13 23 17 28 20 23 23 24 26 22 255
ประเภท ค2 33 59 36 53 52 63 63 56 74 78 71 69 707
รวม 114 139 109 141 219 210 134 174 184 162 184 171 1,941