ประเภทการรักษา ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ตรวจ 2 13 11 - - - - - - - - - 26
รักษาจ่ายยา 2 3 3 - - - - - - - - - 8
ขูดหินปูน 46 44 41 - - - - - - - - - 131
อุดฟัน 69 80 73 - - - - - - - - - 222
ถอนฟัน 80 96 82 - - - - - - - - - 258
ศัลยกรรมช่องปาก 36 16 23 - - - - - - - - - 75
รักษาปริทันต์ 5 11 22 - - - - - - - - - 38
รักษารากฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมเด็ก 7 9 6 - - - - - - - - - 22
เอ็กซเรย์ฟัน 27 21 35 - - - - - - - - - 83
ทันตกรรมรากเทียม - - - - - - - - - - - - 0
เวชศาสตร์ช่องปาก 1 - - - - - - - - - - - 1
ทันตกรรมบดเคี้ยว - - - - - - - - - - - - 0
จัดฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ใส่ฟัน - - - - - - - - - - - - 0
อื่นๆ 12 12 11 - - - - - - - - - 35
รวม 287 305 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 899