ประเภทของผู้รับบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ประเภท ก1 23 25 35 - - - - - - - - - 83
ประเภท ก2 46 57 47 - - - - - - - - - 150
ประเภท ข1 78 40 47 - - - - - - - - - 165
ประเภท ข2 - - - - - - - - - - - - 0
ประเภท ค1 29 38 48 - - - - - - - - - 115
ประเภท ค2 72 120 74 - - - - - - - - - 266
รวม 248 280 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 779