เดือน ผู้มารับบริการ(ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
ตุลาคม 2,541 6,835
พฤศจิกายน 2,671 6,780
ธันวาคม 2,452 6,532
มกราคม 2,773 7,233
กุมภาพันธ์ 2,947 7,368
มีนาคม 3,120 8,563
เมษายน 2,389 5,956
พฤษภาคม 2,992 7,899
มิถุนายน 3,027 7,695
กรกฏาคม 2,775 7,691
สิงหาคม 2,869 7,648
กันยายน - -
รวม 30,556 80,200