ประเภทของผู้รับบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ประเภท ก1 278 373 290 351 354 350 293 353 364 349 346 - 3,701
ประเภท ก2 161 199 196 202 244 224 147 194 217 203 201 - 2,188
ประเภท ข1 122 116 129 108 136 134 84 96 143 98 122 - 1,288
ประเภท ข2 13 6 18 19 25 21 22 21 22 15 22 - 204
ประเภท ค1 449 342 329 358 365 448 345 457 391 366 399 - 4,249
ประเภท ค2 1,518 1,635 1,490 1,735 1,823 1,943 1,498 1,871 1,890 1,744 1,779 - 18,926
รวม 2,541 2,671 2,452 2,773 2,947 3,120 2,389 2,992 3,027 2,775 2,869 0 30,556