Education
30 ต.ค. 2561

Education

ทันตแพทย์กองทัพบกสามารถขออนุญาตลาศึกษาต่อในหลักสูตรทางทันตกรรม ในสถาบันต่างๆ หลังจากรับราชการครบ 2 ปี โดยสาขาที่มีความขาดแคลนหรือมีความต้องการสูงในกองทัพจะได้รับการพิจารณาเป็นอับดับแรก  อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน พบว่าสาขาทางทันตกรรมทุกสาขา ยังคงมีความขาดแคลนในโรงพยาบาลทหารบกหลายแห่ง ซึ่งจะสามารถขออนุญาตลาศึกษาต่อได้ โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก จะกำหนดโรงพยาบาลทหารบกที่มีความเหมาะสมและขาดแคลนทันตแพทย์ในสาขานั้นๆ ให้ทันตแพทย์พิจารณาเลือกปฏิบัติงานต่อไป


การศึกษาหลักสูตรทางการทหาร


ทันตแพทย์กองทัพบก ซึ่งมีฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรจะได้รับการศึกษาฝึกอบรมตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการตามลำดับ ในหลักสูตรการปฐมนิเทศ หลักสูตรชั้นนายพัน นอกจากนี้ยังสามารถสอบหรือสมัครเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรวิทยาลัยกองทัพบก รวมทั้งหลักสูตรเฉพาะหน้าที่ อาทิ หลักสูตรจู่โจม หลักสูตรส่งทางอากาศ หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก เป็นต้น

สถิติและบริการ

PROUD TO BE AN ARMY DENTIST

FAQ