Career Path
30 ต.ค. 2561

Career Path

ยศ
ทันตแพทย์กองทัพบก จะได้รับการพิจารณาเลื่อนยศ เมื่อมีเวลารับราชการไม่น้อยกว่าจำนวนปีที่กำหนดในแต่ละชั้นยศ โดยวิชาชีพทันตแพทย์เป็นสาขาวิชาชีพหนึ่งที่มีการลดจำนวนปีที่ครองยศในชั้นยศร้อยตรีถึงร้อยเอกจากเกณฑ์ปกติ สรุปได้ดังนี้

ยศทหาร จำนวนปีที่รับราชการ ยศทหาร จำนวนปีที่รับราชการ
ร้อยตรี (ร.ต.) 2 ปี (1ปี) พันเอก (พ.อ.) 3 ปี
ร้อยโท (ร.ท.) 3 ปี (2 ปี) พันเอก(พิเศษ) (พ.อ.(พ)) 2 ปี
ร้อยเอก (ร.อ.) 3 ปี (2 ปี) พลตรี (พล.ต.) -
พันตรี (พ.ต.) 3 ปี พลโท (พล.ท.) -
พันโท (พ.ท.) 3 ปี พลเอก (พล.อ.) -

หมายเหตุ : จำนวนปีในวงเล็บ สำหรับผู้สำเร็จวุฒิบัตรทันตแพทย์เฉพาะทาง หลักสูตร 3 ปีขึ้นไป
 
ตำแหน่ง
ทันตแพทย์กองทัพบก นอกจากจะได้รับการบรรจุในตำแหน่งทันตแพทย์แล้ว ยังมีการบรรจุในตำแหน่งด้านการบริหาร อาทิ ในโรงพยาบาลทหารบก ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าแผนก/กองทันตกรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล  หรือในกรมแพทย์ทหารบก ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าแผนก รองผู้อำนวยการกองทันตแพทย์ ผู้อำนวยการกองทันตแพทย์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีทันตแพทย์กองทัพบกที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และได้รับการบรรจุในตำแหน่งผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ รวมทั้งตำแหน่ง หัวหน้าแผนก รองผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการกองฝ่ายอำนวยการ ในกรมแพทย์ทหารบกอีกด้วย

สถิติและบริการ

PROUD TO BE AN ARMY DENTIST

FAQ