โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ในหน่วยทหาร เดือน ก.พ. 62

วันที่ 4 - 8 ก.พ. 62 หน่วย กอง รจ.มทบ.11 (จว.นครปฐม) ,

วันที่ 11 - 15 ก.พ. 62 หน่วย ม.5 รอ. (จว.สระบุรี) ,

วันที่ 20 - 22 ก.พ. 62 หน่วย กฌป.สก.ทบ. (วัดโสมฯ) ,

วันที่ 26 - 28 ก.พ. 62 หน่วย สห.ทบ. (ซอยโยธี)