ตรวจนับสิ่งอุปกรณ์ประจำปี 2564
29 ก.ย. 2564

ตรวจนับสิ่งอุปกรณ์ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 22, 29 และ 30 กันยายน 2564 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้ทำการตรวจนับสิ่งอุปกรณ์ประจำปี โดยการตรวจนับเป็นไปด้วยคาวมเรียบร้อย และได้ดำเนินการจัดการสิ่งอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ในภารกิจต่างๆ ของ กองทันตแพทย์ฯ และกองทัพบก ต่อไป