New!! ประกาศรับสมัครทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาซึ่งจะสำเร็จการศึกษาปี 2565 เข้ารับราชการเป็นทันตแพทย์กองทัพบก
26 ต.ค. 2564

New!! ประกาศรับสมัครทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาซึ่งจะสำเร็จการศึกษาปี 2565 เข้ารับราชการเป็นทันตแพทย์กองทัพบก

New!! การรับสมัครทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาซึ่งจะสำเร็จการศึกษาปี 2565 เข้ารับราชการเป็นทันตแพทย์กองทัพบก

 

ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาซึ่งจะสำเร็จการศึกษาปี 2565 เข้ารับราชการเป็นทันตแพทย์กองทัพบก โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ให้นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาที่สนใจเข้ารับราชการสังกัดกองทัพบก กรอกใบแสดงความจำนงที่คณะแจกให้โดยเลือกกระทรวงกลาโหมสังกัดกองทัพบก และส่งคืนคณะ (โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับทันตแพทย์จัดสรร ให้ถือตามที่สถาบันพระบรมราชชนกประกาศอย่างเป็นทางการ) รับสมัครทันตแพทย์ จำนวน 6 ตำแหน่ง ได้แก่

   1.1 โรงพยาลบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

   1.2 โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   1.3 โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ จังหวัดเพชรบุรี

   1.4 โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น

   1.5 โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง จังหวัดนครพนม

   1.6 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์

2. นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาที่สมัครเข้ารับราชการสังกัดกองทัพบกในใบแสดงความจำนงที่คณะแจกให้แล้ว ให้ติดต่อ ร.ต.หญิง อนุรดี (กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก) โทร 023544425 (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อเชิญเข้ากลุ่มไลน์เตรียมการสัมภาษณ์ จากนั้นให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

    2.1 สำเนาหรือไฟล์แบบแสดงความจำนงที่กรอกครบถ้วนแล้ว

    2.2 เอกสารประกอบการรับสมัคร 

    2.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

    2.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาภาษาไทย (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 1 ฉบับ

    2.5 สำเนาทะเบียนบ้าน ตนเอง บิดา มารดา จำนวน 1 ชุด (กรณี ปู่ ย่า ตา ยาย หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมิใช่สัญชาติไทย จะต้องมีสำเนาเอกสารแสดงว่า บิดา มารดา เป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทย จำนวน 1 ชุด)

    2.6 สำเนาหนังสือสำคัญทางทหาร สด.8 พร้อมสำเนาหนังสือรับรองวิทยฐานะ จาก นสร. หรือ สำเนา สด.43 (เฉพาะบุคลากรจัดสรรชาย) จำนวน 1 ชุด

    2.7 ประวัติย่อความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 (หากมีด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้วยจะมีคะแนนพิเศษเพิ่ม)

    2.8 Port Folio จำนวน 1 ชุด (เน้นรูปกิจกรรมที่เคยทำ)

โดยเอกสารหมายเลข 2.1 – 2.6 ให้นำมาส่งหรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ “กองธุรการและกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400" ส่วนเอกสารหมายเลข 2.7 – 2.8 ให้นำมาในวันสัมภาษณ์หรือตามแต่เจ้าหน้าที่ กองธุรการและกำลังพลชี้แจงหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ให้ติดต่อ ร.ต.หญิง อนุรดี โทร 023544425 กองธุรการและกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก

3. นักศึกษาทันตแพทย์แจ้งความประสงค์ รพ.ที่จะบรรจุตามลำดับโดยกำหนดวันพิจารณาคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) นักศึกษาทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ที่แสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน สังกัดกองทัพบก จะอยู่ช่วงสัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือน มกราคม 2565 (ตามปฏิทินการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ) จากนั้นจะมีการติดต่อกลับไปเพื่อเรียกตัวมาสอบสัมภาษณ์ ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน มกราคม ถึง สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน กุมภาพันธ์ 2565

4. การประกาศผลการคัดเลือกตามกำหนดของสถาบันพระบรมราชชนกอยู่ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ให้รอติดตามการชี้แจงของ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบกอีกครั้ง