พิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น
18 เม.ย. 2565

พิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับการพระราชทานยศสูงขึ้น และแต่งตั้งยศนายทหารประทวน ได้แก่

  1. ร.ต.หญิง สุภาภรณ์ ปาลีสร้อย ตำแหน่ง ประจำแผนก พบ. เป็น ร.ท.หญิง สุภาภรณ์ ปาลีสร้อย ตำแหน่ง ประจำแผนก พบ. 
  2. จ.ส.ต. ศิริ จินดารัตน์ ตำแหน่ง นายสิบทันตกรรม เป็น จ.ส.ท. ศิริ จินดารัตน์ ตำแหน่ง นายสิบทันตกรรม
  3. จ.ส.ต. ธีรนัย วรรณา ตำแหน่ง นายสิบทันตกรรม เป็น จ.ส.ท. ธีรนัย วรรณา ตำแหน่ง นายสิบทันตกรรม
  4. ส.ท.หญิง ปาริชาติ สายสกุล ตำแหน่ง เสมียน เป็น ส.อ.หญิง ปาริชาติ สายสกุล ตำแหน่ง เสมียน
  5. ส.ต.หญิง ทิวาอร ศรีโคตรจันทร์ ตำแหน่ง เสมียน เป็น ส.ท.หญิง ทิวาอร ศรีโคตรจันทร์ ตำแหน่ง เสมียน

โดย พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ. เป็นประธานในพิธีเป็นผู้ประดับเครื่องหมายยศ และมีกำลังพล กทพ.พบ. เข้าร่วมแสดงความยินดี