ม.1 พัน.1 รอ.

กทพ.พบ. จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจและให้การรักษาทางทันตกรรม แก่กำลังพล ครอบครัว ณ ม.1 พัน1 รอ. ในวันที่ 30-31 พ.ค.- 2 มิ.ย. 65 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 135 ราย แบ่งเป็น อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 25  ราย, ขูดหินปูน 85  ราย,และ ตรวจฟัน 25  ราย

สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการรักษา สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา

สถิติและบริการ