พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ.ประจำปี 2565 (วัดอาวุธวิกสิตาราม)
02 พ.ย. 2565

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ.ประจำปี 2565 (วัดอาวุธวิกสิตาราม)

กทพ.พบ. จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี 2565 ให้บริการตรวจและให้การรักษาทางทันตกรรม ในวันที่ 2 พ.ย. 65  มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 48 ราย แบ่งเป็น อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 5 ราย, ถอนฟัน 5 ราย ,ขูดหินปูน 19 ราย,และ ตรวจฟัน 16 ราย

สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการรักษา สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา

สถิติและบริการ

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่