ยย.ทบ.
13 ธ.ค. 2565

ยย.ทบ.

กทพ.พบ. จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจและให้การรักษาทางทันตกรรม แก่กำลังพล ณ ยย.ทบ. ในวันที่ 13 - 16 ธ.ค. 65 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 150 ราย แบ่งเป็น อุดด้วยอมัลกัม 1 ราย, อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 29 ราย, ถอนฟัน 1 ราย, ขูดหินปูน 88 ราย,และ ตรวจฟัน 31 ราย

สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการรักษา สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา

สถิติและบริการ

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่