ม.1 พัน.1 รอ.
23 ม.ค. 2566

ม.1 พัน.1 รอ.

กทพ.พบ. จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจและให้การรักษาทางทันตกรรม แก่กำลังพล ณ ม.1 พัน.1 รอ. ในวันที่ 17 - 20 ม.ค. 66 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 121 ราย แบ่งเป็น อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 14 ราย อุดฟันด้วยอมัลกัม 1 ราย, ถอนฟัน 2 ราย, ขูดหินปูน 86 ราย,และ ตรวจฟัน 18 ราย

สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการรักษา สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา

สถิติและบริการ

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่