กบ.ทบ.
26 เม.ย. 2566

กบ.ทบ.

กทพ.พบ. จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจและให้การรักษาทางทันตกรรม แก่กำลังพล ณ กบ.ทบ. ในวันที่ 26-27 เม.ย.และ 2-3 พ.ค. 66 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 155 ราย แบ่งเป็น อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 34 ราย, ถอนฟัน 3 ราย, ขูดหินปูน 77 ราย,และ ตรวจฟัน 41 ราย

สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการรักษา สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา

สถิติและบริการ