รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.รร.จปร. 62 31 7 12 58 80 250
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 2 3 1 - 2 16 24
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 27 32 20 - 37 49 165
รพ.ค่ายอดิศร 43 58 34 - 37 35 207
รพ.ค่ายสุรสีห์ 23 64 16 - 34 89 226
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 489 1,299 36 - 22 98 1,944
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 19 22 29 - 21 46 137
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 66 51 28 133 41 134 453
รพ.อานันทมหิดล 28 55 39 - 69 93 284
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 32 43 19 - 26 27 147
รพ.รร.6 441 187 124 28 349 1,508 2,637
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - 0
รวม 1,232 1,845 353 173 696 2,175 6,474